• Zacht fruit wordt
  zacht behandeld Lucia, logistieke vakvrouw
 • Zelfs onze bakken zijn intelligent Mostafa, logistiek vakman
 • Onze condities liggen
  permanent aan de monitor Mario, logistiek vakman
 • Voor uw ei vermijd ik de kassei Dolf, logistiek vakman
 • De juiste servicegraad
  in de diepvries Sammy, logistiek vakman
 • Chocolade blijft puur dankzij de juiste temperatuur Michel, logistiek vakman
 • Kiwi's bewaren het best bij 8°C Rachid, logistiek vakman
 • Een koude keten is zo sterk
  als de warmste schakel
 • Primeurs moeten op tijd komen Jeroen, logistiek vakman
 • Wij kennen de etiquette
  voor uw heerlijke baguette Gerda, logistieke vakvrouw
 • Zelfs onze bakken zijn intelligent Jamal, logistiek vakman
 • Van diepvriespak tot in het diepvriesvak Frank, logistiek vakman

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Wij factureren wekelijks en onze facturen moeten contant betaald worden, tenzij in het contract anders is overeengekomen. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op de openstaande schuld van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, met als minimum de wettelijke rentevoet. Indien de betaling niet gebeurd is binnen de veertien dagen na een aangetekende ingebrekestelling, is bovendien van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande saldo, met een minimum van 25 €. Bij facturen beneden de 125 € zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. In onze distributieprijzen zijn normale laad- en lostijden inbegrepen. Dit varieert van 30' tot maximum 60', naargelang de hoeveelheid.

2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot 31 december van het lopend jaar. Op 1 januari van het daaropvolgend jaar zullen de prijzen worden aangepast volgens onze indexeringsformule. Indien deze formule niet in het contract is voorzien, kan zij op aanvraag bekomen worden.

3. Op alle opdrachten, aanbiedingen, werkzaamheden en diensten van Colfridis logistics NV zijn, naargelang de aard van de werkzaamheden en diensten, van toepassing:

 • gekoelde producten, de Algemene Europese Koelopslagvoorwaarden, aangevuld door de Nationale Belgische Koelopslagvoorwaarden, gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Brussel en Antwerpen, respectievelijk op 09/09/1969 en 10/09/1969.
 • andere producten: de Algemene Voorwaarden van het Verbond der Behandelaars van Goederen S.V., neergelegd ter Griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen op 31/03/1981.
 • voor het binnenlands en het buitenlands transport gelden de bepalingen van de C.M.R. -condities, gesloten te Genève op 19/05/1956.

De laatst gedeponeerde versie is steeds van toepassing. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4. In afwijking van de onder 3 genoemde voorwaarden liggen de goederen voor risico van de opdrachtgever of klant. De opdrachtgever of klant zelf dient zelf zijn goederen te verzekeren bij opslag of overslag, tenzij contractueel anders bepaald. De opdrachtgever of klant doet bovendien afstand van elk verhaal tegenover de opslagplaats en/of haar aangestelde, alsook tegenover de andere opdrachtgevers of klanten en/of hun aangestelde, afstand die ook de eventuele verzekeraars van de opdrachtgevers of klant bindt.

5. Colfridis logistics NV verzekert zijn gebouwen (kantoren en magazijnen) en zijn aansprakelijkheid.Colfridis logistics NV verzekert zijn aansprakelijkheid tijdens het transport volgens de C.M.R.-condities.

6. In geval van gerechtelijke invordering of welke andere gebeurtelijke betwisting omtrent deze factuur, zijn enkel bevoegd, al naargelang  het geval:

 • de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, de Rechtbank van Koophandel van Brussel of het Vredegerecht van Wolvertem.
« Alle berichten